نویسنده = ���������� ���������� ����������
تبیین الگوی «سبقت در تقرب» بر پایۀ تحلیل محتوای کیفی دعای کمیل

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 170-151

10.22059/jqst.2021.320317.669710

رامین طیاری نژاد؛ علی حاجی‌خانی؛ زهرا منصوری