نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
تحلیل روایی داستان حضرت موسی(ع) با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-44

10.22059/jqst.2018.257726.669035

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع