نویسنده = �������������� ������ ������ ��������
بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا(ع) در عراق و خراسان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-129

10.22059/jqst.2018.251604.668990

اصغر قائدان؛ سید جمال موسوی؛ جعفر خسرویان قله زو