نویسنده = �������� ������������ ������ ����������
مدارای مذهبی و برادری جهانی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-140

10.22059/jqst.2016.58719

سید مصطفی محقق داماد؛ منصور پهلوان