نویسنده = ������������ ������������ ��������������
سدی در مواجهه با روایات اسرائیلی:‌ شیوه، دلایل و انگیزه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 175-194

10.22059/jqst.2020.283405.669321

شادی نفیسی؛ منصوره السادات خاتمی