نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
مبانی و روش شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 113-144

10.22059/jqst.2014.50099

محمود کریمی؛ محسن دیمه کار گراب