نویسنده = ���������� �������������� ������
نقد نظر اتان کلبرگ در تحریف قرآن

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 73-87

10.22059/jqst.2013.35012

حسن رضایی هفتادر؛ فاطمه سروی