نویسنده = �������� ���������� ������ ������ ��������
جریان اهل ادب امامیه در مدرسۀ حدیثی بغداد از آغاز تا سدۀ چهارم هجری

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 305-325

10.22059/jqst.2017.229555.668838

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج