نویسنده = ������������ ������ �������� ������
تحلیل و بررسی تقسیم‌بندی‌های ارایه شده در قرائات قرآن کریم

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 19-38

10.22059/jqst.2013.30568

کریم پارچه باف دولتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ سید محمد علی ایازی