نویسنده = �������������� ���������� ����������
ارتباط عقل و اعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 11-37

10.22059/jqst.2012.29304

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند