نویسنده = ������ ���������� ��������
ارتباط عقل و اعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 11-37

10.22059/jqst.2012.29304

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند


احادیث صعب مستعصب و چگونگی تعامل با آنها

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 31-60

سهیلا پیروزفر؛ الهه شاه پسند