نویسنده = �������� ������ ���������������� ������
فهم جایگاه عقل در تفسیر شیعه

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 67-85

10.22059/jqst.2012.24953

علی کریم پور قراملکی