نویسنده = ���������������� ������������ ��������
سیر تطور دیدگاه های دانشمندان مسلمان دربارۀ مخاطبان اعجاز عقلی قرآن کریم

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 293-313

10.22059/jqst.2018.243050.668920

محمد هادی مرادی؛ جلال مرامی؛ عباس نوروزپور نیازی