نویسنده = ������������������ ����������
معنا‌شناسی‌ «کلمه» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 99-130

10.22059/jqst.2014.51935

مرضیه شفیع زاده؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده