نویسنده = ������������ ����������
فراهنجاری در صحیفۀ سجادیه

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 145-162

10.22059/jqst.2014.50100

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری؛ محسن سیفی