نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 165-184

عباس مصلائی پور یزدی