نویسنده = ������������ ���������� ������
بررسی مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت‌الله خویی(ره)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 99-118

محمد رضا شاهرودی؛ رضا قربانی زرین