نویسنده = �������� ���������� ��������
مفهوم‌شناسی اعراف و اعرافیان در روایات تفسیری

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 11-30

مهدی اکبر نژاد؛ روح الله محمدی