بررسی انتقادی شبهات کتاب نقد قرآن پیرامون آیات مربوط به جنین شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

چکیده

اخیراً کتابی با عنوان «نقد قرآن»، نوشتۀ شخصی به نام سها منتشر گردیده که به ادعای مخالفین، کامل­‌ترین کتاب در زمینۀ نقد قرآن بوده که تلاش نویسنده در آن، اثبات وجود خطا و ضعف در قرآن است. تعدادی از شبهات این کتاب، به نقد مراحل تکامل جنین و نیز زمان تعیین جنسیت آن از دیدگاه قرآن و سنت پرداخته و آن­را خطای علمی می­پندارد. این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با گرایش انتقادی انجام گرفته، قصد دارد با نقد و بررسی دقیق شبهات مطرح شده، به این شبهات پاسخ قاطع و علمی ارائه نموده و حقانیت قرآن کریم را آشکار نماید. حاصل پژوهش این است که مراحل شرح داده شدۀ تکامل جنین و همچنین زمان­های تعیین شده در خصوص خلق، جعل و عامل تعیین جنسیت جنین در قرآن و سنت در عین اختصار، دقیقاً مطابق با یافته­های پزشکی بوده و توسط این علوم مورد تأیید قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


 

[1]. قرآن کریم.

[2]. ابراهیمی، مهدی و فاضل، علیرضا (1391). «نگاهی نو به پدیدۀ جنین‌شناسی در تفسیر علمی ‌آیات قرآن». فصلنامۀ ‌اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، شمارۀ 42، صص 96ـ75.

[2]. ابن­حبان، احمد­بن­حبان (1408). الإحسان فی تقریب صحیح ابن­حبان. مؤسسة­الرساله، بیروت.

[3]. ابن­حنبل، احمدبن­محمد (1422). العلل و معرفة الرجال. جلد 1، دارالخانی، الریاض.

[4]. ابن­عساکر، علی­بن­الحسن (1397). تاریخ مدینة دمشق. جلد 66، دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع.

[5]. ابن­فارس، أحمد­بن­فارس (1399). معجم مقاییس اللغه. دارالفکر.

[6]. ابن­کثیر، إسماعیل­بن­عمر (1419). تفسیر القرآن العظیم. بیروت، دار الکتب­العلمیه، منشورات محمد­ علی  بیضون.

[7]. ابن­منظور، محمد­بن­مکرم (1414). لسان العرب، بیروت، دارصادر.

[8]. ابوداود، سلیمان­بن­الأشعث (1422). سنن أبی داود. بیروت، المکتبه­العصریه.

[9]. البار، محمدعلی (1405). الوجیز فی علم الاجنه القرآنی. الدار­السعودیه.

[10]. بخاری، محمد­بن­إسماعیل (1422). صحیح البخاری. دار طوق­النجاه، بیروت.

[11]. جوهری، إسماعیل بن­حماد (1407). الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه. بیروت، دارالعلم للملایین.

[12]. ذهبی، شمس­الدین (1410). تاریخ الإسلام وذیله، جلد 13، دارالکتاب العربی، بیروت.

[13]. ذهبی، شمس­الدین (1405). سیر اعلام النبلاء، جلد 7، بیروت، مؤسسه­الرساله.

[14]. راغب اصفهانی، حسین­بن­محمد (1332). المفردات فی غریب القرآن. کتابخانۀ مدرسۀ فقاهت.

[15]. شاکرین، حمیدرضا (1393). «قرآن و رویان شناسی». مرکز اطلاعات علمی، دورۀ 1، شمارۀ 1، تهران، ص 82ـ51.

[16]. طباطبایی، سیدمحمد­حسین (1417). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: منشورات اسماعیلیان.

[17]. طریحی، فخر الدین (1375). مجمع البحرین، کتابخانۀ مدرسۀ فقاهت، قم.

[18]. عسقلانی، أحمد­بن­علی (2015). فتح الباری شرح صحیح البخاری. مفهرس علی العناوین الرئیسیه، دار الکتب السلفیه، مصر.

[19]. عسقلانی، أحمد­بن­علی (1326). تهذیب التهذیب. جلد 11، الهند. مطبعه دائره­المعارف النظامیه.

[20]. قشیری، مسلم­بن­حجاج (1426). المسند­الصحیح­المختصر. بیروت، دار إحیاء التراث­العربی.

[21]. کامکار، زهره و رضوی، شهناز و امین ناجی، محمدهادی (1389). «مقایسۀ تکامل جنین از دیدگاه قرآن»، حدیث و علم جنین­شناسی، پژوهش­های علم و دین، سال 1، شمارۀ 2، تهران، صص 139ـ159.

[22]. مِزِّی، یوسف­بن­عبدالرحمن (1400). تهذیب الکمال فی أسماء الرجال. جلد 30، بیروت، مؤسسه­الرساله.

[23]. مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی کلمات القرآن. تهران، وزارت ارشاد اسلامی.

[24]. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران، دارالکتاب­الاسلامیه.

[25]. Abu-Harb, Ibrahim Ali Ibrahim (1997). A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam, William Daoud Peachy.

[26]. Dudek, RW & Fix, JD (2005). BRS embryology, 3rd ed, USA, Philadelfia Lippincott, Williams & Wilkins.

[27]. Perilli, Lorenzo (1992). Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de. section I:9:1-10 pp. 92-95, 101.

[28]. Russell, J. Peter & Hertz, E. Paul (2014). Biology: The Dynamic Science, Volume 1, BROOKS/COLE, ISBN 978-1-133-59204-4.

[29]. Sadler. T (2012). Langman's Medical Embryolog (pdf), Twelfth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 978-1-4511-1342-6.

[30]. Zindani, Abdul-Majeed et al (2000). Human development As Describes in the Quran and Sunnah, 2th Edition, Muslim World League, ISNB: 9960-9290-0-0.

سایت­ها:

[31]. سها(1393). نقد قرآن. https://archive.org/details، تاریخ مراجعه به سایت: 8/8/97.

[32]. سایت علوم تجربی (1378). «لقاح تا رشد کامل جنین». http://www.efa.ir، تاریخ مراجعه به سایت: 15/9/97.

[33]. شیرازی، عبدالکریم (1391). «شهادت چند پرفسور جنین‌شناس به رسالت پیامبر»، http://www.quranstudies.ir، تاریخ مراجعه به سایت: 18/9/97.