دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 922414، بهار و تابستان 1390، صفحه 11-170 (پژوهش های قرآن و حدیث) 
3. بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

صفحه 47-66

حسین فصیحی؛ مرتضی میر باقری؛ بهجت واحدی