کلیدواژه‌ها = اعجاز قرآن
تعداد مقالات: 5
2. تبیین ریشه‌های قرآنی اندیشۀ کلامی اعجاز قرآن

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 223-246

10.22059/jqst.2016.58655

فرزانه روحانی مشهدی


4. ارتباط عقل و اعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)

دوره 45، اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-37

10.22059/jqst.2012.29304

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند


5. ارزیابی و نقد نظری اعجاز عددی قرآن کریم

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

منصور پهلوان؛ سعید شفیعی