نویسنده = ���������� ���������� ����������
تحلیل انتقادی انگاره‌های کتاب نقد قرآن پیرامون آیات فرهنگ زمانه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 288-267

10.22059/jqst.2021.312613.669627

سید محمد جواد اسدی؛ فرهاد محمدی نژاد؛ رضاعلی کرمی