نویسنده = ������������������ ������ ����������
تاریخ‌گذاری و مبادی اخبار موضوعه «متمهدیان» در مصادر عامه

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 199-216

10.22059/jqst.2020.303603.669525

سید مرتضی میرسراجی؛ احمد مرادخانی؛ علی اصغر تجری