نویسنده = ���������������� �������� ����������
آرایۀ استطراد و تأثیر آن در تفسیرآیات قرآن کریم

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 245-283

10.22059/jqst.2020.288821.669373

ابراهیم اقبال؛ سیده نفیسه الدبونی