نویسنده = ���������� ���������� ������ ������������������
واکاوی نسبت حقیقت و معنا در قرآن در نظر علامه طباطبایی (ره)

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 83-67

10.22059/jqst.2021.321953.669735

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ بهزاد جلالوند