نویسنده = محمد حسین شیرزاد
تعداد مقالات: 2
1. جریان اهل ادب امامیه در مدرسۀ حدیثی بغداد از آغاز تا سدۀ چهارم هجری

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 305-325

10.22059/jqst.2017.229555.668838

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج


2. بازسازی انگاره «اصل» در نظرگاه شیخ طوسی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 247-267

10.22059/jqst.2016.58656

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید محسن موسوی