نویسنده = ������ ���������� �������� ����������
اعجاز علمی عبارت «تَصریف الریاح» در قرآن کریم

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 155-179

10.22059/jqst.2016.58652

غلامرضا براتی؛ شهاب الدین قطب شریف