نویسنده = ������������ ���� ���� ��������
تاریخ گذاری روایات افتاء تقیه‌ای با روش تحلیل متن و اسناد

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 423-393

10.22059/jqst.2021.322638.669748

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد


تحلیل دیدگاه‌های رجالیان دربارۀ زمینه‌های تضعیف «أحمد بن محمد سیّاری»

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 375-353

10.22059/jqst.2021.315782.669658

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد


مطالعۀ تاریخی مراحل شکل گیری انگارۀ تواتر قرائات سبع

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 175-195

10.22059/jqst.2019.270263.669179

بی بی زینب حسیتی؛ مرتضی ایروانی نجفی