نویسنده = ������ �������� ����������������
بهره‌گیری از سیاق متنی در معناشناسی ساختگرای قرآن کریم

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-115

10.22059/jqst.2020.280611.669288

قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش؛ آسیه ذوعلم


قرآن کریم و زبان عربی

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 197-215

10.22059/jqst.2019.276447.669228

ابوالفضل خوش منش


از جاهلیت مکه تا مدنیت مدینه‌

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 195-221

10.22059/jqst.2016.58654

ابوالفضل خوش منش


«امّ‌القری» پایگاه جهانی «امت وسط»

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 53-72

10.22059/jqst.2014.51933

ابوالفضل خوش منش