نویسنده = ابوالفضل خوش منش
تعداد مقالات: 4
1. بهره‌گیری از سیاق متنی در معناشناسی ساختگرای قرآن کریم

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-115

10.22059/jqst.2020.280611.669288

قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش؛ آسیه ذوعلم


2. قرآن کریم و زبان عربی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-215

10.22059/jqst.2019.276447.669228

ابوالفضل خوش منش


3. از جاهلیت مکه تا مدنیت مدینه‌

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 195-221

10.22059/jqst.2016.58654

ابوالفضل خوش منش


4. «امّ‌القری» پایگاه جهانی «امت وسط»

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-72

10.22059/jqst.2014.51933

ابوالفضل خوش منش