نویسنده = ������ ������������ ����������
دنیاگرایی از منظر قرآن و عهد عتیق

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 83-111

10.22059/jqst.2014.50098

مجتبی زروانی؛ منیره علی اصغری