نویسنده = ������������ ��������������
آرایۀ استطراد و تأثیر آن در تفسیرآیات قرآن کریم

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 245-283

10.22059/jqst.2020.288821.669373

ابراهیم اقبال؛ سیده نفیسه الدبونی


کاوشی در مکی یا مدنی بودن سورۀ رعد

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 203-219

10.22059/jqst.2014.54277

ابراهیم اقبال؛ عماد صادقی