نویسنده = �������������� ������ ��������
بازیابی گونه‌ها و روابط فواصلِ آیات یک سوره

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 43-25

10.22059/jqst.2021.320747.669715

علی اصغر آخوندی؛ سید حسن قاضوی


آیات 19-16 سوره قیامت

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-19

10.22059/jqst.2013.35009

علی اصغر آخوندی