نویسنده = ���������� �������������� ��������
معناشناسی تاریخی و توصیفی «عَدْن» در قرآن کریم

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 163-184

10.22059/jqst.2014.50101

جعفر نکونام؛ محمد معظمی گودرزی