نویسنده = �������� �������������� ��������
ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 117-142

10.22059/jqst.2013.30571

عبدالهادی فقهی زاده؛ منصور پهلوان؛ مجید روحی دهکردی