نویسنده = مجید روحی دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-142

عبدالهادی فقهی زاده؛ منصور پهلوان؛ مجید روحی دهکردی