نویسنده = �������� �������� ��������
نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 161-187

10.22059/jqst.2012.29310

سعید گلاب بخش؛ محمد رضا شاهرودی؛ قاسم فائز