نویسنده = ������ �������������������� ��������
دکتر گرجی و علوم قرآنی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 61-78

مریم حاج عبدالباقی؛ آزاده عباسی