نویسنده = ���������� ������ ��������
تحلیل احادیث انبیاء ( علیهم السلام) وارده در منابع فریقین

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 11-29

اکبر توحید لو؛ منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال