نویسنده = ���������� ������������ ��������
«تشابه» در روایات و کارکرد «مجاز» در پیدایش و رفع آن

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 93-114

عبدالهادی فقهی زاده؛ نرجس توکلی محمدی