نویسنده = عبدالهادی فقهی زاده
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-142

عبدالهادی فقهی زاده؛ منصور پهلوان؛ مجید روحی دهکردی


2. تحلیل انتقادی ادله اختلاف در علم و عصمت ائمه شیعه(ع) نگاهی به آراء یحیی محمد در مشکله الحدیث

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-118

زهرا عماری اله یاری؛ عبدالهادی فقهی زاده


3. «تشابه» در روایات و کارکرد «مجاز» در پیدایش و رفع آن

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-114

عبدالهادی فقهی زاده؛ نرجس توکلی محمدی