نویسنده = �������� �������������� ��������
روش شناسی نقد علامه امینی (ره) بر احادیث موضوعه

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 29-46

10.22059/jqst.2012.24951

نهله غروی نائینی؛ آتنا بهادری


پیش نیازهای علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 75-92

نهله غروی نائینی؛ حمید ایماندار