نویسنده = مجید معارف
تعداد مقالات: 10
1. واکاوی روش محدث نوری در اعتباربخشی به کتب حدیثی در خاتمۀ‌ مستدرک‌الوسائل

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-302

مجید معارف؛ راضیه مظفری


2. نظام توحید افعالی در آیات و روایات

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-145

مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی


3. کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 315-337

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد


4. ارزیابى راه‎کار‌هاى حل تعارض در گزارش‌هاى جرح و تعدیل یونس بن عبدالرحمان

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 285-309

محمدمقداد امیری؛ مجید معارف؛ حسن طارمى راد


5. حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید به روایات عرض در تفسیر تسنیم

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

مجید معارف؛ محمد امین تفضلی


6. نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 301-320

مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا


7. بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابن‌عباس از جیلان‌بن‌فروه در فهم مفردات قرآن

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-26

حسن اصغرپور؛ نهله غروی نائینی؛ مجید معارف


8. کارکردهای «نقد متنی» احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی

دوره 45، اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-70

حمید باقری؛ مجید معارف


9. نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-73

علیرضا دل افکار؛ مجید معارف


10. استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان