نویسنده = ���������������� �������� ������
نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 161-187

10.22059/jqst.2012.29310

سعید گلاب بخش؛ محمد رضا شاهرودی؛ قاسم فائز


بررسی مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت‌الله خویی(ره)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 99-118

محمد رضا شاهرودی؛ رضا قربانی زرین