نویسنده = ���������� �������������� ������������
روشهای مجلسی در نقد سند حدیث، با تکیه بر مرآة العقول

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 53-76

کامران ایزدی مبارکه؛ محسن دیمه کار گراب