نویسنده = ���������������� ����������������
تأثیر گذاری پیش فرض‌های کلامی در تفسیر(با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 31-51

مرتضی ایروانی؛ ابوالفضل علیشاهی؛ بی بی زینب حسینی