نویسنده = ������������ ������������ ��������
شخصیت حدیثی عماربن یاسر

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور