نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
روش پلکانی مفهوم شناسی واژگان قرآن

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

محمد باقر سعیدی روشن